دوره های تحلیل رفتار متقابل

برای علاقه مندان به فراگیری و دانش پژوهی درزمینه تحلیل رفتار متقابل TA دوره ها در چهار سطح برگزار می گردد كه هر مقطع آن شامل زیر مجموعه های آموزشی آن دوره خواهد بود .سطح بندی بر اساس تعاریف انستیتو و انجمن های بین المللی تحلیل رفتار متقابل تنظیم و اجرا می گردد.

در پایان هر دوره در صورت موفقیت دانش پژوهان گواهینامه مربوط به آن دوره اعطا می گردد.