کارگاه های تحلیل رفتار متقابل

كارگاه های آموزشی مرتبط با تحلیل رفتار متقابل با هدف تجربه عملی آموخته های آكادمیك و نحوه بكارگیری آن در زندگی فردی ،اجتماعی و حرفه ای دانش پژوهان برگزار می گردد.
این كارگاهها بصورت مشاركت گروهی و با بهره گیری از خود جمعی تشكیل گردیده و روش های ایجاد ارتباط متعادل در زندگی ،كار و مهارت مسئولیت پذیری و درك متقابل را می آموزند.

این کارگاه ها توسط موسسات آموزشی همکار ما برگزار می شوند که دارای مجوز برگزاری کارگاه ها، دوره ها و سمینار های آموزشی هستند و مشارکت موسسه تحلیل رفتار متقابل با آنها علمی بوده و اساتید مرتبط به آنها از این مرکز معرفی می شوند.