تلفن : 88776075

مفاهیم تحليل رفتار متقابل

خواهشمندیم جهت سفارش و هماهنگی برای ارسال با تلفن :88776075 – 021 تماس بگیرید.

شابک: 9-0-7-73-96-946

تحلیل رفتار متقابل یكــ روش كاربردی اسـت كـه توان تـحلیل ساختار شـخصیت، بررسی رفتارهای متقابل بین افراد، شناخت و طبقه بندی بازی های روانی و دسـتـیابی بـه پـیش نـویس نمایـش نامه زندگی فردی را دارد. تحليل رفتار متقابل به لحاظ بیان سـاده، زبان مشـتركــ، قـابـلیـت تـرسـیـم نمودارهای ساختار شـخصيـت، شـرایط تـغـیـیـر بـنـیـادی و ریـشـه ای در رفـتـارهـای شـخـصـی و اجـتـمـاعـی را امـكـان پـذیر می سازد.


دسته:

نویسنده: منصور بهرامی موید
چاپ اول: 1385
ناشر: انتشارات خط هنر

تحلیل رفتار متقابل یكــ روش كاربردی اسـت كـه توان تـحلیل ساختار شـخصیت، بررسی رفتارهای متقابل بین افراد، شناخت و طبقه بندی بازی های روانی و دسـتـیابی بـه پـیش نـویس نمایـش نامه زندگی فردی را دارد. تحليل رفتار متقابل به لحاظ بیان سـاده، زبان مشـتركــ، قـابـلیـت تـرسـیـم نمودارهای ساختار شـخصيـت، شـرایط تـغـیـیـر بـنـیـادی و ریـشـه ای در رفـتـارهـای شـخـصـی و اجـتـمـاعـی را امـكـان پـذیر می سازد.


Size

S, M, L