تلفن : 88776075

تنهایی 
(هراس از عشق)

خواهشمندیم جهت سفارش و هماهنگی برای ارسال با تلفن :88776075 – 021 تماس بگیرید.

شابک: 4-73-6825-964-978


تنهایی پیچیده ترین بخش احساسی و درونی انسان ها است، تنهایی تجربه ای است که در عمق وجود خود آنرا حس کرده ایم، تنهایی آیا ریشه در هراس ما از عشق دارد، تنهایی (فردیت) فرصتی است برای رشد مراوده های درونی، تنهایی انتخابی است برای کاهش رنج عشق و گریز از آن، تنهایی لحظاتی است که در بازی زندگی حس میکنیم قربانی شده ایم، تنهایی را باید شناخت، حس کرد و با آن زندگی نمود.

دسته: برچسب:

نویسنده: آی تنر
مترجم: منصور بهرامی موید
چاپ اول: 1390
ناشر: انتشارات روانشناسی جامعه


تنهایی پیچیده ترین بخش احساسی و درونی انسان ها است، تنهایی تجربه ای است که در عمق وجود خود آنرا حس کرده ایم، تنهایی آیا ریشه در هراس ما از عشق دارد، تنهایی (فردیت) فرصتی است برای رشد مراوده های درونی، تنهایی انتخابی است برای کاهش رنج عشق و گریز از آن، تنهایی لحظاتی است که در بازی زندگی حس میکنیم قربانی شده ایم، تنهایی را باید شناخت، حس کرد و با آن زندگی نمود.