تلفن : 88776075

روانشناسی افراد موفق

خواهشمندیم جهت سفارش و هماهنگی برای ارسال با تلفن :88776075 – 021 تماس بگیرید.

شابک: 6-23-5677-964

با به كار گیری روش های تحليل رفتار متقابل در این كتاب می توان به تـغـیـیـرات زیر دست یـافـت:
كاهش فشارهای روانی و اضـطراب , قبول مسووليت در زندگی شخصی
تــحـلیـل و بـررسی عـلـل نـگــرانـی , یـافـتـن راه حــل بــرای مشــكــلـات
بـهـبـو د بـخـشـیدن بــه رابـطـه هـا , مــوفـقـیـت در شـغـل و حـرفـه , كـنـتـرل خـشـم در ارتـبـاطـات.

دسته: برچسب:

نویسنده: نلسون بازول
مترجم: منصور بهرامی موید
چاپ اول: 1384
ناشر: انتشارات مادر


با به كار گیری روش های تحليل رفتار متقابل در این كتاب می توان به تـغـیـیـرات زیر دست یـافـت:
كاهش فشارهای روانی و اضـطراب , قبول مسووليت در زندگی شخصی
تــحـلیـل و بـررسی عـلـل نـگــرانـی , یـافـتـن راه حــل بــرای مشــكــلـات
بـهـبـو د بـخـشـیدن بــه رابـطـه هـا , مــوفـقـیـت در شـغـل و حـرفـه , كـنـتـرل خـشـم در ارتـبـاطـات.