آتش بس با کودک درون

مصاحبه آقای علی دوستی با آقای منصور بهرامی جهت تحلیل فیلم آتش بی سه در وبسایت ارتباط نا موفق به اتنتشار رسیده است.

جهت مطالعه ی مطلب لطفا از لینک زیر استفاده فرمایید:
http://iranpress.ir/em/template1/News.aspx?NID=207

توسط انستیتو تحلیل رفتار متقابل